O knihovně

 

Městská knihovna v Ivančicích je veřejná univerzální knihovna, která získává, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje literaturu a poskytuje informace odborného i obecného charakteru. Poskytuje uživatelům přístup na internet.

Z historie knihovny…

Počátky městské knihovny sahají do r. 1866, kdy byl založen Slovanský čtenářský spolek – středisko kulturního a společenského života nejen ve městě, ale i v širokém okolí.

Spolková knihovna byla založena r. 1886 a zpřístupněna veřejnosti roku 1894, v roce 1904 měla již 1 700 svazků.

Od roku 1897 byla součástí knihovny i veřejná čítárna. Čtenářský spolek vyvíjel značnou aktivitu a založil knihovny i v okolních obcích (Neslovice, Hlína).

Po vydání zákona O veřejných knihovnách obecních byla knihovna umístěna v budově reálného gymnázia v Růžové ulici a později se přestěhovala do ulice Wilsonovy, kde měla k dispozici dvě místnosti – čítárnu a sklad knih. Knihy byly umístěny ve skříních a čtenáři si četbu vybírali podle nástěnných seznamů. Knihovníkem byl prof. Antonín Houdek a jeho pomocníky studenti gymnázia. V té době bylo v čítárně na 100 titulů novin a časopisů (z darů předplatitelů, neboť by nezbyly peníze na nové knihy) a každý večer bylo otevřeno. V knihovně se půjčovalo v neděli dopoledne jednu hodinu a ve čtvrtek odpoledne rovněž jednu hodinu.

Po odchodu prof. Houdka převzal v ro ce 1935 knihovnu odborný učitel, zanícený knihovník a neúnavný propagátor Josef Husák, který v ní působil řadu let. V roce 1935 měl knižní fond 2084 svazků a v čítárně bylo vyloženo 102 druhů časopisů. Počet čtenářů 194, počet výpůjček 7342. V padesátých letech byla knihovna přemístěna na Drůbežní trh a vedli ji dobrovolní knihovníci.

V šedesátých letech byla již knihovnou s profesionální knihovnicí.

V sedmdesátých letech byla knihovna přestěhována na náměstí Palackého, kde získala pro svou činnost velkorysé prostory. Přibylo čtenářů a výpůjček, rozvinula se přednášková činnost. Po 15 letech (v r.1994) se však musela vystěhovat. Dalších 10 let působila v budově městské sportovní haly a následovalo roku 2004 další stěhování, tentokrát do budovy po zrušené mateřské škole na ulici Mjr. Nováka, mimo centrum města. Na jaře roku 2006 proběhly rozsáhlé stavební práce, nutné pro zdárný chod knihovny.

Současnost…

Knihovna je od r. 2003 organizační složkou Města Ivančice, předtím byla součástí Okresní knihovny Brno – venkov v Židlochovicích.

V současné době tvoří knihovní fond cca 30 000 svazků knih. Postupně je rozšiřován i o audioknihy a vzdělávací deskové hry. Uživatelům jsou poskytovány služby výpůjční a informační, reprografické a přístup k internetu. Knihovna odebírá 53 titulů časopisů.

Koncem devadesátých let se započalo s přípravou na automatizaci, nejdříve v systému Smartlib, ten později nahradil knihovnický katalogizační systém Clavius. V lednu 2007 byl na webových stránkách knihovny zpřístupněn katalog se záznamy od roku 1997. Zbytek fondu byl brigádníky zpracován během letních prázdnin roku 2007 a půjčování pomocí elektronického systému spustila knihovna 3. 3. 2008. Internet je veřejnosti k dispozici od r. 2001, od začátku roku 2007 je přístup na něj (na limitovaný čas) zdarma.Nyní máme novou verzi automatizovaného knihovního systému Tritius.

V knihovně se pořádají besedy,exkurze a knihovnické lekce pro žáky a studenty místních škol, školní družiny a, MŠ. Knihovna propaguje své služby v ivančické kabelové televizi, Ivančickém zpravodaji, na Facebooku a Instagramu.

V minulosti byla MěK Ivančice knihovnou střediskovou s péčí o 8 knihoven. V současné době nakupuje a zpracovává knihy pro 3 knihovny v integrovaných částech města (Budkovicích, Letkovicích,  Řeznovicích). Vykonává také regionální funkce (výměnné fondy) pro knihovny 14 obcí ivančického regionu.