Poskytování a zveřejňování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Městská knihovna Ivančice je podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinna poskytovat informace vztahující se k její působnosti, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.

Informace se poskytují na základě žádosti nebo jejich zveřejněním.

Poskytování informací na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelem o informaci může být každá fyzická nebo právnická osoba.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně:

telefonicky: u tohoto způsobu podání musí žadatel uvést své identifikační údaje, pokud je neuvede, nepovažuje se telefonát za podání a žádost se odloží (nevyřídí).

ústně: osobně

písemně: na adresu Městská knihovna Ivančice, Mjr. Nováka 7, 664 91 nebo elektronicky na adresu info@knihovna.ivancice.cz.

Pokud žadatel o informace (žádající telefonicky nebo osobně) nebude spokojen s rozsahem a kvalitou poskytnuté informace, je třeba podat žádost písemně.

U písemného podání musí být zřejmé, komu je určeno a kdo jej činí (přesná adresa příjemce a odesílatele). Pokud tyto údaje písemná žádost neobsahuje, žádost se odloží.

Knihovna informace neposkytne v případech, které se týkají:

  • utajovaných skutečností,
  • obchodního tajemství,
  • důvěrnosti majetkových poměrů,
  • duševního vlastnictví.

Knihovna může omezit poskytnutí informace u:

  • informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům,
  • informace dosud nerozhodnuté.

Poplatky za poskytnutí informací jsou stanoveny dle výše nákladů na poskytnutí těchto informací.

 

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

 

1. Název:

Městská knihovna Ivančice

 

2. Důvod a způsob založení:

Bude doplněno.

 

3. Organizační struktura:

vedoucí knihovny: Blanka Odutová e-mail: odutova@knihovna.ivancice.cz
knihovnice: Jana Konečná, e-mail: konecna@knihovna.ivancice.cz
knihovnice: Ludmila Voborná, e-mail: voborna@knihovna.ivancice.cz

 

4. Kontaktní spojení:

Kontaktní spojení viz stránka Kontakt.

 

5. Bankovní spojení: 125-911/0100

6. IČ: 00281859

7. DIČ: CZ0028185900

 

8. Dokumenty:

Dokumenty viz podstránka Dokumenty.

 

9. Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně, a to v souladu s ustanovením § 14,15,16 a 18 citovaného zákona.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost lze adresovat a informace získat od zaměstanců Jany Konečné nebo Ludmily Voborné. V pochybnostech o příslušnosti lze požádat o vysvětlující informaci vedoucí knihovny Blanku Odutovou.

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, tj. odvolání nebo stížnost, je nutno podat písemně nebo elektronicky na stejnou adresu jako byla podána žádost. Odvolacím orgánem je vedoucí knihovny Blanka Odutová.

 

12. Formuláře: Městská knihovna Ivančice nemá žádné formuláře.

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Základní informace pro řešení životních situací viz Portál veřejné zprávy ČR - Životní situace.

 

14. Předpisy:

V platném znění viz web Národní knihovny ČR, sekce "Pro knihovny" - Legislativa, doporučení, standardy.

 

15. Úhrada za poskytování informací:

Poplatky za poskytnutí informací jsou stanoveny dle výše nákladů na poskytnutí těchto informací.

 

16. Licenční smlouvy:

Městská knihovna Ivančice nemá žádné licenční smlouvy.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Městská knihovna Ivančice je organizační složkou města a její činnost v oblasti poskytování informací dle daného zákona je zahrnuta ve výroční zprávě Městského úřadu Ivančice.

 

Poslední aktualizace 10. 3. 2010.

 


Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ke stažení ve formátu .pdf - možná verze pro tisk.